Een klacht indienen

Wanneer een kandidaat-huurder niet akkoord gaat met een beslissing van Mijn Huis kan hij of zij klacht neerleggen bij de toezichthouder.

Dit kan in volgende gevallen :

1.       Een kandidaat-huurder is niet akkoord met de beslissing om een woning aan een andere kandidaat-huurder toe te wijzen.

2.      Een kandidaat-huurder is niet akkoord omdat er geen afwijking wordt toegestaan op de meerderjarigheids- of inkomensvoorwaarde of omdat er geen versnelde toewijzing wordt toegestaan;

3.      Een kandidaat-huurder wordt geschrapt uit het register;

4.      De toewijzing van een woning aan een kandidaat-huurder wordt geweigerd;

5.      De voorkeur van een kandidaat-huurder wordt geweigerd;

6.      Een kandidaat-huurder die zich wil inschrijven, wordt niet in geschreven;

7.      Een kandidaat-huurder is niet akkoord omdat men niet wordt opgenomen in het bestand tot het bekomen van een huurpremie;

8.      De redenen die de kandidaat-huurder opgeeft om een aanbod te weigeren niet als gegrond te beschouwen.

Betrokkene moet de beoordeling van de toezichthouden vragen binnen dertig dagen na de melding van de beslissing, behalve in het geval 1° (toewijzing van een woning). In dat geval moet hij de beoordeling binnen een jaar na datum van de betwiste toewijzing vragen.

De toezichthouder zal, nadat de klacht is ingediend, de gegrondheid ervan onderzoeken en binnen de dertig vanaf de datum van afgifte per post van de aangetekende brief van de indiener, de indiener en Mijn Huis van zijn beoordeling op de hoogte brengen, behalve in het geval vermeld onder 5°. In dit geval worden zijn bevindingen binnen de 14 dagen kenbaar gemaakt.

De verhuurder betekent zijn nieuwe gemotiveerde beslissing aan de betrokkene binnen de dertig dagen na ontvangst van de beoordeling van de toezichthouder en bezorgt hem op diezelfde dag een afschrift van de beslissing.

Contactgegevens toezichthouder :

                Agentschap Inspectie RWO

                Afdeling Toezicht

                Havenlaan 88 bus 22

                1000 Brussel