Hoe inschrijven?

Om zich te kunnen inschrijven, hebben wij van u en uw partner die de sociale woning mee zal betrekken volgende documenten nodig:

(opgelet! Zonder de gevraagde documenten wordt niet tot overschrijving overgegaan)

1.     Bewijs van inkomen : uw meest recent beschikbaar aanslagbiljet. Indien er 00,00€ staat op uw meest recent beschikbaar aanslagbiljet, dan bezorgt u ons uw huidige inkomsten (van de laatste 3 maanden)

     Indien u geen inkomen heeft, moet u een verklaring op eer opmaken dat u geen inkomsten heeft.

2.      Kopie van identiteitskaart van kandidaat-huurder en partner

3.     Verklaring op eer betreffende eigendom + keuze & persoonlijke levenssfeer: bijgaande verklaring op eer volledig invullen en ondertekenen: voor- & achterzijde. (in voorkomend geval door beide partners).

4.   Indien van toepassing een attest van invaliditeit.

5.   Indien van toepassing het vonnis of de akte betreffende omgangsrecht van de kinderen.

Keuze appartement/woning

Op bladzijden 2 & 3 van het inschrijvingsformulier dient u uw keuze aan te duiden. Dit wil zeggen : u dient aan te duiden voor welke appartementen, woningen in welke gemeenten en/of wijken u op de wachtlijst wil komen.

Opgelet! Het is zeer belangrijk om bij het maken van uw keuze rekening te houden met de toewijzingsregels.

Indien u een keuze maakt die niet aansluit op uw gezinssamenstelling of leeftijd, of indien u gemeenten aanduidt waar u geen recht hebt op de voorrangsregel “prioriteit gemeente”, dan kan een toewijzing lang tot zeer lang op zich laten wachten.

De drie belangrijkste zaken waar u rekening mee dient te houden zijn :

 1. Uw gezinssamenstelling (zeker voor woningen met 3 slaapkamers of meer).
 2. De prioriteit gemeente en werkgebied (voor alle woningen).
 3. Leeftijd voor seniorenwonigen


Opgelet! U dient tevens rekening te houden met het feit dat er strikte regels zijn voor het houden van huisdieren in appartementen.  Hebt u één of meer huisdieren of wenst u huisdieren te houden, dan opteert u best enkel voor woningen.

Hoe duidt u uw keuze aan?

In het overzicht wordt - volgens het aantal slaapkamers - het aantal beschikbare woongelegenheden aangeduid:

U omcirkelt het getal dat het aantal wonigen aangeeft van dat type in de gemeente(n) en/of wijk(en) van uw keuze.

U mag uiteraard meerdere keuzes aanduiden. bvb. U wenst zich in te schrijven voor de gezinswoningen met 3 slaapkamers te Harelbeke, Eiland. U omcirkelt de door u gemaakte keuze:

Belangrijk!

 1. De door u aangeduide keuze kan niet gewijzigd worden tot de tweejaarlijkse actualisatie, behalve bij volgende situaties: wijziging gezinssituatie, wijziging gemeente of na een eerste weigering.
 2. Een kandidaat-huurder die zich inschrijft voor een woning die niet voldoet aan de rationele bezetting volgens zijn/haar gezinssamenstelling, de woning hem/haar slechts kan worden toegewezen, indien de gezinssamenstelling de rationele bezetting het meest benadert, voor zover er voor die woning geen andere kandidaat-huurders met een aangepaste rationele bezetting zijn ingeschreven.
 3. Als er een aanvraag tot gezinshereniging werd ingediend of zal worden ingediend, moet de kandidaat-huurder zich inschrijven voor een woning die voldoet aan de rationele bezetting waarbij er rekening wordt gehouden met de gezinssamenstelling na de gezinshereniging.
 4. Er kan pas ingeschreven worden voor nieuwe projecten na de definitieve goedkeuring van het project. Kandidaten die reeds ingeschreven zijn worden automatisch door onze maatschappij verwittigd van de mogelijkheid om zich ook voor dit nieuwe project in te schrijven met behoud van inschrijvingsdatum. Evenwel worden enkel die kandidaten aangeschreven die voldoen wat betreft gezinssamenstelling voor het nieuwe project.

Inschrijving in het register der kandidaat-huurders

 • Het volledig ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier dient samen met de gevraagde documenten bij onze diensten binnengebracht te worden. (per post of zelf in onze brievenbus deponeren)
  Opgelet! Onvolledige dossiers komen niet voor inschrijving in aanmerking. In voorkomend geval ontvangt u van onze diensten een schrijven met de vraag naar bijkomende inlichtingen.
 • Na controle op de inschrijvingsvoorwaarden wordt u ingeschreven op datum van ontvangst van een volledig dossier.
 • In de loop van de eerste week na de maand van inschrijving ontvangt u een ontvangstbewijs met vermelding van inschrijvingsdatum en inschrijvingsnummer Daarnaast krijgt u een overzicht van de door u gemaakte keuze met vermelding van de rangschikking volgens de geldende toewijzingsregels.

U kan later de rangschikking voor de woongelegenheden waarvoor u ingeschreven bent bekomen op eenvoudig telefonisch verzoek. Dit wordt altijd per post opgestuurd naar het voor ons bekende adres.