Hoe inschrijven?

Om ingeschreven te kunnen worden hebben wij – naast het volledig ingevulde inschrijvingsformulier - van u en van alle meerderjarige personen die mee de eventueel aangeboden woning zullen betrekken, volgende documenten nodig:

Opgelet! Zonder de gevraagde documenten wordt niet tot inschrijving overgegaan.

Onze maatschappij kan normaal gezien alle nodige gegevens betreffende inkomen,gezinssamenstelling en invaliditeit opvragen via de Kruispuntbank Sociale Zekerheid:

Wat hebben wij wel nog nodig:

1.     Bewijs van inkomen : Enkel indien geen enkel lid van uw gezin inkomsten in België had in 2016, inkomstenbewijzen van het eerstvolgend jaar waarin er wel inkomsten waren: 2017 of 2018 of een inkomstenbewijs van de buitenlandse inkomsten in 2016  en eventueel een verklaring op eer voor de jaren waar u geen inkomsten had.

2.      Kopie van identiteitskaart: van de kandidaat en de persoon waarmee hij/zij samenleeft.  Of - in voorkomend geval - kopie van een geldig verblijfsdocument. (voor- en achterzijde)

3.     Verklaring op eer betreffende eigendom + keuze & persoonlijke levensfeer: bijgaande verklaring op eer volledig invullen en ondertekenen: voor- & achterzijde. (in voorkomend geval door beide partners)

4.     Taalkennis: Onze medewerkers kunnen nazien of een kandidaat-huurder voldoet aan de voorwaarden van taalkennis.  Is dit niet het geval bij inschrijving dan wendt de kandidaat-huurder zich best tot het agentschap Integratie en Inburgering.  Alhoewel dit geen verplichting is, doet de kandidaat-huurder best al het nodige.  Immers moet, na toewijzing, de kandidaat-huurder ten laatste binnen het jaar na de aanvang verhuring zijn/haar taalkennis kunnen bewijzen.
Contactpunt Kortrijk: Wijngaardstraat 11, 8500 Kortrijk - Contactpunt Waregem: Gemeenteplein 5, 8790 Waregem - Contactpunt Menen: Noorderlaan 1A, 8930 Menen. (telefoon: 056/32.44.86 voor deze 3 contactpunten)
Contactpunt Roeselare: Hugo Verrieststraat 4, 8800 Roeselare - Contactpunt Tielt: Deken Darraslaan 60, 8700 Tielt. (telefoon: 051/24.36.60 voor deze 2 contactpunten)

Keuze appartement/woning

Op bladzijden 2 & 3 van het inschrijvingsformulier dient u uw keuze aan te duiden. Dit wil zeggen : u dient aan te duiden voor welke appartementen, woningen in welke gemeenten en/of wijken u op de wachtlijst wil komen.

Opgelet! Het is zeer belangrijk om bij het maken van uw keuze rekening te houden met de toewijzingsregels.

Indien u een keuze maakt die niet aansluit op uw gezinssamenstelling of leeftijd, of indien u gemeenten aanduidt waar u geen recht hebt op de voorrangsregel “prioriteit gemeente”, dan kan een toewijzing lang tot zeer lang op zich laten wachten.

De drie belangrijkste zaken waar u rekening mee dient te houden zijn :

 1. Uw gezinssamenstelling (zeker voor woningen met 3 slaapkamers of meer).
 2. De prioriteit gemeente en werkgebied (voor alle woningen).
 3. Leeftijd voor seniorenwonigen


Opgelet! U dient tevens rekening te houden met het feit dat er strikte regels zijn voor het houden van huisdieren in appartementen.  Hebt u één of meer huisdieren of wenst u huisdieren te houden, dan opteert u best enkel voor woningen.

Hoe duidt u uw keuze aan?

In het overzicht wordt - volgens het aantal slaapkamers - het aantal beschikbare woongelegenheden aangeduid:

U omcirkelt het getal dat het aantal wonigen aangeeft van dat type in de gemeente(n) en/of wijk(en) van uw keuze.

U mag uiteraard meerdere keuzes aanduiden. bvb. U wenst zich in te schrijven voor de gezinswoningen met 3 slaapkamers te Harelbeke, Eiland. U omcirkelt de door u gemaakte keuze:

Belangrijk!

 1. De door u aangeduide keuze kan niet gewijzigd worden tot januari 2021(volgende tweejaarlijkse actualisatie) behalve bij wijziging van gezinssituatie.
 2. Een kandidaat-huurder die zich inschrijft voor een woning die niet voldoet aan de rationele bezetting volgens zijn/haar gezinssamenstelling, de woning hem/haar slechts kan worden toegewezen, indien de gezinssamenstelling de rationele bezetting het meest benadert, voor zover er voor die woning geen andere kandidaat-huurders met een aangepaste rationele bezetting zijn ingeschreven.
 3. Als er een aanvraag tot gezinshereniging werd ingediend of zal worden ingediend, moet de kandidaat-huurder zich inschrijven voor een woning die voldoet aan de rationele bezetting waarbij er rekening wordt gehouden met de gezinssamenstelling na de gezinshereniging.
 4. Er kan pas ingeschreven worden voor nieuwe projecten na de definitieve goedkeuring van het project. Kandidaten die reeds ingeschreven zijn worden automatisch door onze maatschappij verwittigd van de mogelijkheid om zich ook voor dit nieuwe project in te schrijven met behoud van inschrijvingsdatum. Evenwel worden enkel die kandidaten aangeschreven die voldoen wat betreft gezinssamenstelling voor het nieuwe project.

Inschrijving in het register der kandidaat-huurders

 • Het volledig ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier dient samen met de gevraagde documenten bij onze diensten binnengebracht te worden. (per post, zelf in onze brievenbus deponeren of afgeven tijdens de openingsuren)
  Opgelet! Onvolledige dossiers komen niet voor inschrijving in aanmerking. In voorkomend geval ontvangt u van onze diensten een schrijven met de vraag naar bijkomende inlichtingen.
 • Na controle op de inschrijvingsvoorwaarden, wordt u ingeschreven, op datum van ontvangst van een volledig dossier.
 • In de loop van de eerste week na de maand van inschrijving ontvangt u een ontvangstbewijs met vermelding van inschrijvingsdatum en inschrijvingsnummer Daarnaast krijgt u een overzicht van de door u gemaakte keuze met vermelding van de rangschikking volgens de geldende toewijzingsregels.

U kan later de rangschikking voor de woongelegenheden waarvoor u ingeschreven bent bekomen op eenvoudig telefonisch verzoek. Dit wordt altijd per post opgestuurd naar het voor ons bekende adres.