Huurprijsberekening

Hoe wordt mijn huur berekend?

De huurprijs wordt berekend op basis van het inkomen, de patrimoniumkorting, een energiecorrectie en het aantal personen ten laste. Dat is de voorlopig aangepaste huurprijs. Dit resultaat wordt vergeleken en desgevallend begrensd enerzijds door een minimale huurprijs (verhoogd met de energiecorrectie) als de voorlopig aangepaste huurprijs lager is, en anderzijds door de basishuurprijs, als de voorlopig aangepaste huurprijs hoger is.

Wat is de gezinssamenstelling?

Dit zijn de gezinsleden die gedomicilieerd zijn in jullie sociale woning/appartement en alle kinderen met lopend omgangsrecht.

Welke invloed heeft uw gezinssamenstelling op de huur?

 • Inkomen van de gezinsleden (zie verder)
 • Personen ten laste -iemand is ten laste als die persoon kinderbijslaggerechtigd is en/of invalide RZIV erkend is.

Hoeveel bedraagt de gezinskorting? Voor 2023 is die koring 21 euro per persoon ten laste. Personen ten laste zijn:

 1. Minderjarige kinderen die in de sociale huurwoning zijn gedomicilieerd.
 2. Kinderen die in de sociale huurwoning zijn gedomicilieerd en waarvoor u kinderbijslag krijgt.
 3. Kinderen die in de sociale huurwoning zijn gedomicilieerd en die wezentoelage ontvangen.
 4. Kinderen in co-ouderschap die niet in de sociale huurwoning zijn gedomicilieerd, maar er wel regelmatig verblijven.
 5. Personen die in de sociale huurwoning hun hoofdverblijfplaats hebben en erkend zijn als ernstig gehandicapt.

Voor kinderen in co-ouderschap (categorie 4) wordt maar de helft van de korting toegekend. De beide ouders moeten in dat geval een verklaring van co-ouderschap ondertekenen. Voor een kind (categorie 1 tot 4) met een ernstige handicap (categorie 5) wordt de korting verdubbeld. Voor personen die erkend zijn als ernstig gehandicapt (categorie 5) en die bovendien uw familieleden zijn tot de derde graad, wordt de korting ook verdubbeld.

De gezinskorting wordt jaarlijks geïndexeerd.

Gelieve ons onmiddellijk te verwittigen indien uw gezinssamenstelling zou wijzigen!

Wat is een gezinsinkomen?

Dit is de som van alle inkomsten van alle gezinsleden samen.

Deze inkomsten kan u meestal terugvinden op uw aanslagbiljet onder "gezamenlijk belastbaar inkomen" en "afzonderlijk belastbaar inkomen". Onder inkomsten worden ook alle inkomensvervangende tegemoetkomingen gerekend zoals bv. uitkeringen van de FOD sociale zekerheid, leefloon en de van de belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

Om de huurprijsberekening te bepalen, wordt het inkomen van het meest recente jaar waarvoor een aanslagbiljet beschikbaar is, in rekening gebracht. Indien u beschikt over een recenter aanslagbiljet dan diegene vermeld op de berekeningsnota, kunt u een wijziging van de huurprijs aanvragen t.e.m. 31 december 2022. 

Deze inkomsten worden eveneens geïndexeerd: het geïndexeerde bedrag vindt u onder 'geïndexeerd gezinsinkomen'.

Gelieve deze inkomsten na te zien. Indien u zaken vaststelt die niet correct zijn, gelieve dan contact op te nemen met uw regioverantwoordelijke.

Wat is SOLIDARITEITSBIJDRAGE?

Inkomens die een vastgelegde inkomensgrens overschrijden, zullen zwaarder doorwegen in de huurprijsberekening. De mate van overschrijding bepaalt het gewicht van het inkomen in de huurprijsberekening.

De aangepaste huurprijs wordt berekend op basis van 1/55ste van het geïndexeerde inkomen. Huurders met een hoger inkomen betalen echter een groter aandeel in de huurprijsberekening. Zo neemt u:

 • 1/54ste, als het inkomen hoger is dan de toepasselijke inkomensgrens, maar lager dan 125% van de toepasselijke inkomensgrens.
 • 1/53ste, als het inkomen gelijk of hoger is dan 125% van de toepasselijke inkomensgrens, maar lager dan 150% van de toepasselijke inkomensgrens
 • 1/52ste, als het inkomen gelijk of hoger is dan 150% van de toepasselijke inkomensgrens.

Een huurder betaalt nooit meer dan de basishuurprijs (zie verder).

De inkomensgrenzen voor 2021 zijn:

 • € 28 105,00 voor een alleenstaande persoon zonder personen ten laste
 • € 30 460,00 voor een alleenstaande persoon met een handicap
 • € 42 156,00 verhoogd met € 2 356,00 per persoon ten laste, voor anderen.

Wat is de MARKTWAARDE?

Je huurprijs hangt af van de marktwaarde van jouw woning. Dat is de prijs die je zou betalen voor een gelijkaardige woning op de private markt. Vanaf 1 januari 2020 bepalen we de waarde van je woning aan de hand van een schattingsmodel, de sociale huurschatter. Om de waarde te bepalen, kijken we naar de ligging en andere eigenschappen, zoals het aantal slaapkamers of het bouwjaar. Op deze manier kunnen we een nog juister bedrag op de waarde van jouw woning plakken.

Wat is de PATRIMONIUMKORTING?

Huurders met eenzelfde inkomen zouden normaal eenzelfde huurprijs betalen, ongeacht de aard van de woning. Om de huurprijs toch afhankelijk te maken van de aard van de woning, wordt een patrimoniumkorting toegekend. Bijvoorbeeld: een sociale huurder die een kleine, oudere gezinswoning huurt, zal minder huur betalen dan een sociale huurder met hetzelfde inkomen die een grotere, nieuwe woning huurt.

Wat is de MINIMALE HUURPRIJS?

De minimale huurprijs wordt geïndexeerd volgens de gezondheidsindex. Dit bedrag is het minimum dat u dit jaar voor uw sociale huurwoning of -appartement kan betalen.

Wat zijn HUURLASTEN?

Huurlasten zijn kosten die ten laste zijn van de huurder. Voor alle woongelegenheden zijn dat de brandverzekering huuraansprakelijkheid en het aandeel depannage en onderhoud in het omniumcontract centrale verwarming, elektriciteit en sanitair. Voor appartementen komen daar nog de kosten van de gemeenschappelijke delen bij (lift, poetsfirma, toezichter,...). 

Wat is SOCIALE KORTING?

Dit is het verschil tussen de reële huur en de basishuurprijs.

Wat is een ENERGIECORRECTIE?

Als wij, jouw huisvestingsmaatschappij, extra geld hebben geïnvesteerd om jouw woning energiezuiniger en milieuvriendelijker te maken, dan verbruik je minder energie en bespaar je geld op het gebruik van verwarming en warm water. Om onze investeringen terug te kunnen verdienen, rekenen we een maandelijkse toeslag aan bovenop jouw huurprijs. Deze toeslag heet de energiecorrectie en telt enkel voor woningen met energiezuinige investeringen, zoals een goede isolatie of een zuinige verwarmingsketel.

De grootte van deze toeslag hangt af van de hoeveelheid energie die jij minder verbruikt door onze extra investering. Deze hoeveelheid energie berekenen we volgens de regels die de Vlaamse Regering vastlegde. De uitgespaarde hoeveelheid energie rekenen we gedeeltelijk door aan het voordelige sociaal tarief. Op deze manier is deze toeslag een eerlijk bedrag dat altijd lager is dan het bedrag dat jij bespaart op jouw energiefactuur.

Teruggave ONROERENDE VOORHEFFING

Onze maatschappij ontvangt jaarlijks een vermindering van onroerende voorheffing (grondlasten) indien het gezin minstens 2 kinderen ten laste heeft en/of personen met een handicap (+66%).

De algemene regel is dat deze vermindering verrekend wordt in de huishuur. Als huurder heeft u nog recht op de terugbetaling van deze vermindering indien u voor alle maanden samen dat u in een bepaald jaar hebt gehuurd:

 • Geen vermindering krijgt op de basishuur (door bv. een hoger inkomen)
 • of dat deze vermindering op de basishuur kleiner is dan de vermindering onroerende voorheffing.

HUURWAARBORG

Iedere huurder dient een huurwaarborg te storten bij aanvang van de huurovereenkomst. Dit betekent dat uw huurwaarborg intresten oplevert. U kan hiervan steeds een detail opvragen bij onze maatschappij.

Wanneer kan u een VERMINDERING VAN UW HUURPRIJS bekomen?

 • Indien uw HUIDIG gezinsinkomen (gezamenlijk belastbaar inkomen) minstens 20% lager is dan het inkomen waarop de huurprijs wordt berekend. Het huidige inkomen wordt berekend op basis van de gezinsinkomsten van de afgelopen 3 maanden.
 • Indien u met pensioen gaat, is een herziening van de huurprijs ook mogelijk.
 • Indien uw gezinssamenstelling wijzigt (bv door bijwoning, overlijden,...), kan dit ook invloed hebben op uw huurprijs.
 • Wat moet u hiervoor doen? Neem vooraf telefonisch contact (056 72 05 37) op met uw regioverantwoordelijke of stuur een mail (huurders@mijn-huis.be). Zo kunnen wij met u afspreken welke documenten u dient te bezorgen. Let op! De gevraagde documenten dienen altijd bezorgd te worden tegen uiterlijk de 10de van de maand.