Huurlasten

Naast de te betalen huurprijs dienen ook de huurlasten betaald te worden. Wat zijn huurlasten?

 • De kosten verbonden aan het individuele verbruik van water, gas, stookolie, elektriciteit en andere energie, met inbegrip van de kosten betreffende de huur, het onderhoud en de opname van de individuele tellers of meettoestellen.
 • Gezien alle woningen en de meeste appartementen over eigen tellers beschikken is deze huurlast zo goed als niet van toepassing, enkel voor het complex Leon Defraeyeplein te Deerlijk, wat betreft waterverbruik.
 • De kosten verbonden aan het verbruik van water, gas, stookolie, elektriciteit en andere energie in de gemeenschappelijke delen en het gebruik van liften (van toepassing op alle appartementsgebouwen, niet op woningen).
 • De kosten verbonden aan:
  • het normaal onderhoud en het schoonmaken van de gemene delen en groenruimten, met inbegrip van de werkingskosten van de verhuurder betreffende de organisatie ervan en de kost van kuismateriaal,
  • het ophalen en verwerken van huisvuil en het reinigen van vuilnislokalen en -containers,
  • het reinigen en ontstoppen van septische putten, controleputten, afvoerleidingen en rioleringen,
  • ongediertebestrijding en het ontsmetten van lokalen,
  • het normaal onderhoud van liften, centrale verwarmingsinstallaties met inbegrip van het reinigen van schouwen, ventilatiesystemen, regenwaterinstallaties, drukopvoerinstallaties, geautomatiseerde systemen van toegang, warmwatertoestellen, zonne-energiesystemen en branddetectie-, brandbestrijdings- en beveiligingssystemen.
 • De door de verhuurder aan de conciërge of huisbewaarder betaalde bezoldiging en sociale bijdragen met inbegrip van de voordelen van alle aard.
 • De premiekost van de clausule afstand van verhaal op de huurder en het uitbreiden van het verhaal van derden ten voordele van de huurders in de omnium brandverzekering die door de verhuurder werd afgesloten, evenals de werkingskosten van de verhuurder betreffende het behandelen van schadedossiers.
 • De kosten verbonden aan de huur, de aansluiting en het gewone onderhoud van de collectieve schotel-, televisie- of radio-antenne.
 • De belastingen, heffingen en retributies verbonden aan het genot of het gebruik van de woning, zoals de milieuheffing op waterverbruik, de bijdrage voor groene stroom en de huisvuilbelasting.
 • Elke andere kost en last verbonden aan het gebruik en genot van de woning die het gevolg is van nieuwe technologische ontwikkelingen waarmee op het ogenblik van het in werking treden van het Besluit Vlaamse Codex Wonen 2021 geen rekening kon worden gehouden.
 • Als de verhuurder een onderhoudscontract heeft afgesloten, kan het gedeelte van de kosten dat ten laste valt van de huurder, aan hem worden aangerekend.