Privacyverklaring voor kandidaten en huurders

De persoonsgegevens die we verzamelen, bewaren we in de bestanden van Mijn Huis, Marktstraat 80, 8530 Harelbeke en van de Vlaamse Maatsschappij voor Sociaal Wonen, Havenlaan 88 bus 94, 1000 Brussel. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de correcte samenstelling van het dossier van kandidaat-huurders en huurders mogelijk te maken en om na te zien of de wettelijke voorwaarden door de kandidaat-huurders en huurders worden nageleefd.

Hiertoe bevragen wij ook:

  • FOD Financiën: belastbare inkomsten, eigendom.
  • Het Rijksregister: rijksregisternummer, naam en voornaam, geboortedatum, geslacht, hoofdverblijfplaats en adreshistoriek, burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, nationaliteit, wettelijke samenwoning en het register waarin ingeschreven.
  • FOD Sociale Zekerheid: leefloon, handicap en pensioenen.
  • Vlaams Agentschap voor Integratie en Inburgering: inburgering en taalbereidheid.
  • Kind en Gezin: kinderen met een handicap

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Het agentschap Wonen-Vlaanderen: i.f.v. huurpremie en huursubsidie en de controle op de naleving van de wetgevingen m.b.t. sociale verhuring.
  • De sociale verhuurkantoren: i.f.v. huursubsidie.
  • de OCMW's: i.f.v. huurpremie en huursubsidie.
  • Het agentschap Inburgering en Integratie: i.f.v. inburgering en taalbereidheid

De gegevens worden bewaard tijdens de volledige duur van uw inschrijving als kandidaat-huurder en uw huurovereenkomst. Na beëindiging van ofwel uw inschrijving ofwel uw huurovereenkomst, zullen de gegevens bewaard worden voor een periode gelijk aan de wettelijke bewaartermijn of de verjaringstermijn relevant voor eventuele rechtsvorderingen.

De Algemene Verordening voor Gegevensbescherming voorziet voor u een aantal rechten. U heeft het recht om: inzage te krijgen in de gegevens, onjuiste gegevens te doen verbeteren, in bepaalde omstandigheden te verzoeken de gegevens te wissen, de verwerking van de gegevens te beperken, de aan ons verstrekte gegevens te verkrijgen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen en bezwaar te maken tegen de verwerking van de aan ons verstrekte gegevens.

Mits de identiteit definitief wordt aangetoond, kan betrokkene onder bepaalde voorwaarden deze rechten schriftelijk inroepen via e-mail : privacy@mijn-huis.be of via brief: cvba Mijn Huis, Marktstraat 80, 8530 Harelbeke.

Als u het niet eens bent met de manier waarop uw gegevens worden verwerkt, kan u contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: commission@privacycommission.be of Drukpersstraat 35, 1000 Brussel