Opzeggen van de huur van een sociale huurwoning of appartement

De huurovereenkomst kan op ieder moment opgezegd worden per aangetekende brief of in ons kantoor. De opzegging geldt alleen voor de persoon die de opzeg doet. Wil het hele gezin de woning verlaten, dan moeten alle huurders samen de huurovereenkomst opzeggen.

Er geldt een opzeggingstermijn van drie maanden, tenzij de huurder opgenomen wordt in een woonzorgcentrum of hij maakt gebruik van woonondersteuning bij een aanbieder van niet rechtstreeks toegankelijke zorg of ondersteuning. Dan geldt er een opzeggingstermijn van één maand. Een woonzorgcentrum is een voorziening die bestaat uit een of meer gebouwen die functioneel een geheel vormen en waar, onder welke benaming ook, aan gebruikers van 65 jaar of ouder, die er permanent verblijven, in een thuisvervangend milieu huisvesting en ouderenzorg wordt aangeboden. Met woonondersteuning wordt bedoeld de opvang van personen met een handicap waarbij een vervangende woon- of verblijfssituatie aangeboden wordt, met inbegrip van huisvesting en voeding. De opzeggingstermijn begint te lopen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de laatste huurder met een aangetekende brief de huurovereenkomst heeft opgezegd.